De Loodsboot kan ondersteuning en begeleiding bieden binnen uw schoolorganisatie als er vragen zijn rondom gedrag. Wij leveren maatwerk en denken op leerling-, groeps- en schoolniveau met u mee. Ook voeren wij in opdracht van samenwerkingsverbanden gedragsarrangementen uit.

Kies uit onderstaand aanbod de ondersteuning die u nodig heeft:

Inzet gedragsondersteuner op school

Meer informatie

Doel
Preventieve inzet bij gedragsproblemen waarbij de school/leerkracht handvatten krijgt. De leerkracht zich bewust laten worden van zijn/haar kwaliteiten op het gebied van gedragsvragen (professionalisering)

Resultaat
De school/leerkracht kan door preventieve inzet eerder gedragsproblemen herkennen en aanpakken en krijgt tevens meer kennis, kunde en vaardigheden in het omgaan met gedragsvragen.

Werkwijze
Eén van onze ambulant begeleiders komt op vooraf afgesproken tijden op school om in overleg gedragshulpvragen te observeren, te bespreken en daarop acties te ondernemen.

Investering
Afhankelijk van de hulpvraag van de school.

Coaching

Meer informatie

Doel
De coachee vergroot het eigen reflectief vermogen en de vakbekwaamheid, op het gebied van werken met leerlingen met gedragsproblematiek.

Resultaat
Het van tevoren door de coachee gestelde doel is behaald.

Werkwijze
Een intake en drie tot vijf coachingsgesprekken door één van onze ambulant begeleiders met de coachee, binnen een periode van drie maanden.

Investering
Maximaal 20 uur (in overleg).

Begeleidingstraject Positieve groepsdynamiek

Meer informatie

Doel
Inzichtelijk maken van de sociale verhoudingen binnen een groep, waardoor een adequate interventie op groepsniveau ingezet kan worden.

Resultaat
Een beeld van de positie van de verschillende leerlingen in de groep (omschreven in een rapportage) en een advies voor een passend interventieplan.

Werkwijze
Eén van onze ambulant begeleiders houdt een intakegesprek op de school en het sociogram wordt afgenomen. Aan de hand van observaties in de groep en het sociogram wordt een analyse gemaakt. Hierover wordt een adviesgesprek met de leerkracht gevoerd. Samen met de leerkracht wordt een interventieplan opgesteld na 4 tot 6 weken vindt een evaluatie plaats.

Investering
€1350,-. Afhankelijk van de vraag kan het begeleidingstraject uitgebreid worden.


Groepsdynamiek Jonge kind
Meer informatie

Doel
Inzichtelijk maken van de sociale verhoudingen binnen een groep, waardoor een adequate interventie op groepsniveau ingezet kan worden t.w.:

 • Het met plezier naar school gaan (van een individuele leerling en of een groepje leerlingen) vergroten.

Resultaat
Een beeld van de positie van de verschillende leerlingen in de groep (omschreven in een rapportage) en een advies voor een passend interventieplan op het hiervoor genoemde aspect.

Werkwijze
Eén van onze ambulant begeleiders houdt een intakegesprek op de school en het sociogram (afgenomen m.b.v. foto’s) wordt afgenomen. Aan de hand van observaties in de groep en het sociogram wordt een analyse gemaakt. Hierover wordt een adviesgesprek met de leerkracht gevoerd. Samen met de leerkracht wordt een interventieplan opgesteld en na 4 tot 6 weken vindt een evaluatie plaats.

Investering
€1350,-


Groepsdynamiek Plus (mogelijk vanaf groep 4)
Meer informatie

Doel
Inzichtelijk maken van de sociale verhoudingen binnen een groep, waardoor een adequate interventie op groepsniveau ingezet kan worden t.w.

 • Het met plezier naar school (van een individuele leerling en of een groepje leerlingen) vergroten.
 • Het groepsgevoel van een klas versterken.

Resultaat
Een beeld van de positie van de verschillende leerlingen in de groep (omschreven in een rapportage) en een advies voor een passend interventieplan op de hiervoor genoemde aspecten.

Werkwijze
Eén van onze ambulant begeleiders houdt een intakegesprek op de school en het sociogram wordt afgenomen. Aan de hand van observaties in de groep en het sociogram wordt een analyse gemaakt. Daarbij worden vragenlijsten afgenomen door de AB-er. De vragenlijst wordt in een overzicht gezet en besproken tijdens de nabespreking. Samen met de leerkracht wordt een interventieplan opgesteld en na 4 tot 6 weken vindt een evaluatie plaats. Groepsdynamiek Plus is aan te raden indien de onderlinge verhoudingen tussen de leerlingen het grootste probleem zijn.

Investering
€1550,-


Groepsdynamiek Plus Plus (mogelijk vanaf groep 4)
Meer informatie

Doel
Inzichtelijk maken van de sociale verhoudingen binnen een groep, waardoor een adequate interventie op groepsniveau ingezet kan worden t.w.

 • Het met plezier naar school (van een individuele leerling en of een groepje leerlingen) vergroten.
 • Het groepsgevoel van een klas versterken.
 • Het vormen van groepjes om het samenwerken en of meer leren van elkaar te bevorderen.

Resultaat
Een beeld van de positie van de verschillende leerlingen in de groep (omschreven in een rapportage) en een advies voor een passend interventieplan op de hiervoor genoemde aspecten.

Werkwijze
Eén van onze ambulant begeleiders houdt een intakegesprek op de school en het sociogram wordt afgenomen. Daarbij worden individuele leerling gesprekken en/of gesprekken met groepjes leerlingen gevoerd. Aan de hand van observaties in de groep, het sociogram en de leerling gesprekken wordt een analyse gemaakt. Hierover wordt een adviesgesprek met de leerkracht gevoerd. Samen met de leerkracht wordt een interventieplan opgesteld en na 4 tot 6 weken vindt een evaluatie plaats. Groepsdynamiek Plus Plus is goed te gebruiken bij ernstige onderlinge problemen tussen de leerlingen en/of in combinatie met het leerkracht functioneren.

Investering
€2250,-


Co-teaching
Meer informatie

Doel
De leerkracht versterkt zijn eigen kennis en vaardigheden, krijgt meer handelingsvaardigheid in de klas en meer reflectie op het eigen handelen.

Resultaat
De leerkracht heeft zijn kennis en handelingsrepertoire vergroot en zijn attitude veranderd ten opzichte van leerlingen die extra zorg nodig hebben (als gevolg van gedragsproblematiek). Alle leerlingen in de klas hebben van de verandering geprofiteerd.

Werkwijze
Eén van onze ambulant begeleiders ondersteunt de leerkracht met behulp van co-teaching.

Investering
Afhankelijk van de doelstelling maken wij een offerte op maat.

Ondersteuning bij aanvraag van een arrangement

Meer informatie

Doel
De school en ouders ondersteunen en adviseren bij de aanvraag van een onderwijsarrangement voor een leerling.

Werkwijze
Eén van de ambulant begeleiders adviseert bij het voorbereiden van een arrangementsaanvraag.

Investering
Maximaal 4 uur.


Ondersteuning opstellen beleid rondom gedrag
Meer informatie

Doel
Advies en ondersteuning bij het opstellen van een ondersteuningsprofiel voor leerlingen met hulpvragen op het gebied van gedrag.

Resultaat
Een omschreven passend onderwijsaanbod voor gedrag in het schoolondersteuningsprofiel.

Werkwijze
Eén van onze ambulant begeleiders adviseert de school op basis van overleg met de direct betrokkenen.

Investering
Op maat.


Team workshop ‘Inleiding in het lesgeven aan getraumatiseerde kinderen’
Meer informatie

Doel

 • Bewustwording van de basisprincipes van lesgeven aan getraumatiseerde kinderen.
 • Vergroten van kennis van de invloed van complex trauma op functioneren op school.
 • Vergroten van kennis van trauma en de effecten ervan, zodat: onderwijsprofessionals het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter herkennen en begrijpen.

Resultaat
Deelnemers zullen probleemgedrag, dat mogelijk voortkomt uit traumaproblematiek beter herkennen en begrijpen. De deelnemers zullen zich bewust zijn van de basisprincipes van traumasensitief onderwijs en hoe deze de leerlingen (en henzelf) kunnen ondersteunen.

Werkwijze
Een workshop voor het schoolteam gericht op het vergroten van de kennis over wat traumaproblematiek inhoudt en hoe deze de basis kan vormen van het (probleem-)gedrag dat een leerling vertoont. De workshop wordt verzorgd door twee trainers. De inhoud is gebaseerd op het boek Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen (Leony Coppens).

Investering
€400,-


Training ‘Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen’
Meer informatie

Doel
Het schoolteam beschikt over voldoende kennis en vaardigheden om binnen de school traumasensitief onderwijs vorm te geven, waardoor aan de onderwijsbehoeften van kinderen met traumaproblematiek tegemoet gekomen kan worden Vergroten van kennis van trauma en de effecten ervan, zodat:

 • onderwijsprofessionals het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter herkennen en begrijpen en hiermee om kunnen gaan;
 • onderwijsprofessionals een actievere rol kunnen spelen bij het herstel van getraumatiseerde kinderen;
 • onderwijsprofessionals steun weten te zoeken en krijgen bij anderen en meer tevreden zijn over hun werk;
 • kinderen zich veiliger voelen en meer toekomen aan leren.

Resultaat
De onderwijsprofessionals binnen de school hebben beter zicht op het effect van achterliggende traumaproblematiek op het gedrag van een leerling. Hierdoor zijn zij beter in staat om een omgeving te creëren waarbinnen een leerling een zo optimaal en veilig mogelijk klimaat heeft om opgelopen ontwikkelingsachterstanden in te halen, tot leren te komen en zijn of haar veerkracht te vergroten. De opgedane kennis/toename van begrip zal er tevens toe bijdragen dat de onderwijsprofessionals zich beter toegerust zullen voelen in de omgang met het probleemgedrag, zich meer gesteund zullen voelen en meer tevreden zijn over hun werk.

Werkwijze

 • Voorafgaand aan de training zullen de trainers een voorbereidend gesprek met het management op de school hebben om de beginsituatie en verwachtingen van het team helder te krijgen.
 • 12 uur face-to-face training (8 modules van 1,5 uur).

De training is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van trauma en chronische stress. Deze inzichten zijn op een overzichtelijke en concrete manier verwerkt in o.a. powerpointdia’s, casusbeschrijvingen en oefeningen. Omdat is gebleken dat bij trauma een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is, hebben wij er bij deze training voor gekozen om samen te werken met de zorg. Daarom wordt deze training verzorgd door twee trainers, waarvan één specialist vanuit de zorg en één onderwijsspecialist.

Investering
€4000,-