U heeft een leerling op school of in de klas, die (ernstige) gedrags-, psychiatrische en/of sociaal-emotionele problematiek heeft. Onderzoek is nodig, ter ondersteuning van de diagnose of gericht op bijkomende (gedrags-) problemen. De Loodsboot verricht dit onderzoek, deskundig en nauwkeurig.

De Loodsboot hanteert bij onderzoek de volgende voorwaarden:

  • Er is bij de leerling sprake van een DSM geclassificeerde stoornis of een vermoeden daarvan.
  • Ouders geven toestemming voor het onderzoek.
  • Betrokkenen verlenen medewerking bij het verstrekken van informatie.
  • Er vindt een intake gesprek plaats met ouders en school. De gedragsdeskundige stelt naar aanleiding van het gesprek en de onderzoeksvraag de benodigde onderzoeksmiddelen vast.
  • De school beschikt over een rustige ruimte waar het onderzoek afgenomen kan worden.

Wij kunnen u de volgende onderzoeken bieden:

Didactisch procesonderzoek

Meer informatie

Doel
Het verkrijgen van meer/beter inzicht (voor de school en de leerkracht) in de leerstrategie van de leerling en de wijze waarop de leerling procesmatig handelt in didactische situaties.

Resultaat
Inzicht in de leerstrategie van de leerling en een onderzoeksverslag met concrete, handelingsgerichte adviezen. School en leerkracht kunnen hierdoor het onderwijsaanbod beter laten aansluiten bij de mogelijkheden en sterke kanten van de leerling.

Werkwijze
Een van onze gedragswetenschappers neemt het onderzoek af, schrijft de rapportage en bespreekt het rapport met ouders, leerkracht en (ambulant) begeleider.

Investering
Vanaf 10-12 uur. Duur van het onderzoek kan aangepast worden; dit is afhankelijk van de onderzoeksvraag.


Dynamisch leerpotentieel onderzoek
Meer informatie

Doel
De leerbaarheid en de mate, waarin leerlingen kunnen leren ‘leren’, denken en problemen kunnen oplossen, in kaart brengen op basis van zijn/haar (deficiënte) cognitieve functies. Er wordt inzicht verkregen in hoe de leerling nieuwe informatie opneemt, verwerkt en toepast in nieuwe situaties. Daarnaast wordt er gekeken naar hoe en op welke wijze er bij de leerling een veranderingsproces op gang gebracht kan worden zodat hij/zij meer profijt kan halen uit leersituaties (bijv. aangepaste instructiemethode, materialen en de intensiteit van de instructie ed.).

Resultaat
Inzicht in het leerpotentieel van de leerling en een onderzoeksverslag met concrete, handelingsgerichte adviezen. School en leerkracht kunnen hierdoor het onderwijsaanbod beter laten aansluiten bij de mogelijkheden en sterke kanten van de leerling.

Werkwijze
Een van onze ambulant begeleiders neemt het onderzoek af, schrijft de rapportage en bespreekt het rapport met ouders, leerkracht en (leerling) begeleider. Het onderzoek verschilt van het klassieke intelligentieonderzoek; het leerproces is het onderwerp van onderzoek. Hierbij gaat de testafnemer de interactie aan met de leerling. Tijdens de afname, wordt hulp en feedback verstrekt, oplossingsstrategieën aangereikt en transfertaken aangeboden. Op deze manier wordt inzicht verkregen in de cognitieve vaardigheden die aan de basis liggen van leren, en (wanneer hierbij problemen opgemerkt worden) in de wijze waarop hierin verandering aangebracht kan worden.

Investering
Minimaal 6 – maximaal 20 uur.


Dyslexie-/dyscalculieonderzoek
Meer informatie

Doel
Vaststellen of er al dan niet sprake is van dyslexie/dyscalculie en concrete handelingsadviezen geven voor de begeleiding van de leerling en de behandeling van de lees- en/of rekenproblemen.

Resultaat
Een rapportage met concrete, handelingsgerichte adviezen. School en leerkracht kunnen hierdoor het onderwijsaanbod beter laten aansluiten bij de behoefte van de leerling, gericht op lezen, spelling en rekenen. Wanneer van toepassing wordt tevens een dyslexie-, of dyscalculieverklaring afgegeven.

Werkwijze
Een van onze gedragswetenschappers neemt het onderzoek af, schrijft de rapportage en bespreekt het rapport met ouders, leerkracht en (ambulant-) begeleider. Het onderzoek kan alleen afgenomen worden wanneer de school middels handelingsplannen aan kan tonen dat er ≥ 6 maanden gericht hulp is geboden op het gebied van lezen en/of spelling/rekenen.

Investering
Voor het dyslexieonderzoek tussen de 10 en 12 uur. Voor het dyscalculieonderzoek wordt afhankelijk van de voorinformatie een offerte gemaakt.


Intelligentieonderzoek (verbaal en non-verbaal)
Meer informatie

Doel
Vaststellen van de cognitieve mogelijkheden van de leerling en concrete handelingsadviezen geven voor de begeleiding.

Resultaat
Een onderzoeksverslag met concrete, handelingsgerichte adviezen. School en leerkracht kunnen hierdoor het onderwijsaanbod beter laten aansluiten bij de mogelijkheden en sterke kanten van de leerling.

Werkwijze
Een van onze gedragswetenschappers neemt het onderzoek af, schrijft de rapportage en bespreekt het rapport met ouders, leerkracht en (ambulant) begeleider.

Investering
Afhankelijk van de onderzoeksvraag tussen de 10 en 12 uur.


Klassikaal intelligentieonderzoek (NIO/NDT)
Meer informatie

Doel
Vaststellen van de cognitieve mogelijkheden van de leerlingen. De NIO/NDT kan worden gebruikt als eindtoets in groep 8 en is een alternatief voor andere eindtoetsen, zoals de CITO.

Resultaat
Een rapportage in de vorm van een uitdraai van de onderzoeksresultaten. De rapportage vormt een hulpmiddel bij het maken van de keuze van het niveau voor voortgezet onderwijs.

Werkwijze
Een van onze gedragswetenschappers neemt het onderzoek individueel of bij een groepje leerlingen af, scoort de resultaten en bespreekt deze met de ouders, eventueel samen met de intern begeleider en/of leerkracht.

Investering
Twee uur voorbereiding en scoring, twee uur afname; totaal €400,- De benodigde testmaterialen worden afzonderlijk in rekening gebracht.


Pedagogisch didactisch onderzoek bij kleuters
Meer informatie

Doel
Inzicht verkrijgen in de leerbaarheid en leerstrategieën van kleuters en concrete handelingsadviezen geven voor de begeleiding.

Resultaat
Een onderzoeksverslag met concrete, handelingsgerichte adviezen. School en leerkracht kunnen hierdoor beter aansluiten bij de sterke kanten en mogelijkheden van de leerling.

Werkwijze
Een van onze ambulante begeleiders neemt het pedagogisch-didactisch onderzoek af en bespreekt dit met de school, ouders en de (ambulant) begeleider.

Investering
Minimaal 6 uur, maximaal 10 uur: afhankelijk van de onderzoeksvraag.


Scoren en interpreteren van gedragsvragenlijsten (o.a. SEV, SVL, BRIEF, FEEL-KJ, SCOL)
Meer informatie

Doel
Inzicht verkrijgen in het gedrag van de leerling middels een genormeerde vragenlijst.

Resultaat
Een onderzoeksverslag met betrekking tot het gedrag van de leerling.

Werkwijze
Een van onze gedragswetenschappers levert de vragenlijst aan bij de leerkracht en/of ouders. Deze vullen de vragenlijst in en de gedragswetenschapper scoort de vragenlijst en schrijft een interpretatie in de vorm van een verslag.

Investering
De uren zijn afhankelijk van de onderzoeksvraag en de te gebruiken testmaterialen. Vanaf 1,5 uur per vragenlijst.


Psychodiagnostisch onderzoek op executieve functies of sociaal emotioneel gebied
Meer informatie

Doel
Inzicht verkrijgen in sterke/zwakke aspecten binnen het executief functioneren van de leerling en/of op sociaal emotioneel gebied.

Resultaat
Een onderzoeksverslag met concrete, handelingsgerichte adviezen. School en leerkracht kunnen hierdoor het onderwijsaanbod beter laten aansluiten bij de mogelijkheden en sterke kanten van de leerling.

Werkwijze
Een van onze gedragswetenschappers neemt het onderzoek af, schrijft de rapportage en bespreekt het rapport met ouders, leerkracht en (ambulant) begeleider.

Investering
De uren zijn afhankelijk van de onderzoeksvraag en de te gebruiken testmaterialen.