De Loodsboot heeft veel ervaring in de begeleiding van leerlingen met complexe gedragsproblematiek. Wij bieden begeleiding en training zowel individueel als in groepsverband binnen en buiten de klas. Daarnaast organiseren wij onder andere specialistische trainingen op het gebied van sociale vaardigheden en angstregulatie, waar leerlingen in kleine groepjes in een veilige setting nieuwe vaardigheden kunnen oefenen.

U kunt uit onderstaand aanbod een keuze maken:

 

Individuele ondersteuning en begeleiding

Meer informatie

Doel
Specialistische individuele begeleiding op de basisschool (aan leerlingen met een onderwijsarrangement).

Resultaat
De leerling krijgt toegespitste individuele begeleiding, die ervoor zorgt dat hij/zij vooruit gaat in het functioneren op de basisschool.

Werkwijze
Eén van onze ambulant begeleiders begeleidt de leerling op locatie, in nauwe samenwerking met de IB-er en de groepsleerkracht van de stamschool.

Investering
Op aanvraag.

Faalangstreductietraining

Meer informatie

Doel
Versterken van het zelfvertrouwen waardoor de angst die opkomt als de leerling moet presteren, of denkt te moeten presteren, afneemt. Hierdoor kan een leerling gemakkelijker omgaan met voor hem of haar lastige situaties en kunnen de schoolprestaties behaald worden die passen bij zijn of haar niveau.

Resultaat
Leerlingen leren met behulp van oefeningen, angsten en spanningsklachten te herkennen bij zichzelf en leren hoe deze verminderd kunnen worden. Ze leren niet in paniek te raken wanneer er een spannende gebeurtenis aankomt en leren te ontspannen. Bovendien krijgen ze inzicht in de relaties tussen gebeurtenis, gedachten, gevoelens en gedrag en hoe niet-helpende gedachten omgezet kunnen worden naar helpende, positieve gedachten. Tenslotte leren de leerlingen door zelfcontrole invloed te krijgen op hun gedachtegang.

Werkwijze
De training bestaat uit 10 sessies van een uur in een kleine groep, gegeven door één van onze gedragswetenschappers. Voorafgaand aan de training vindt een intake plaats en wordt in overleg met ouders en school bekeken welke vorm van faalangst bij de leerling speelt en of de faalangstreductietraining voor de leerling geschikt is. Ook wordt bij de leerling diagnostisch gekeken naar de (mogelijke) oorzaak van de faalangst. Ouders en school worden op de hoogte gehouden van de thema’s en huiswerkopdrachten. De training is bedoeld voor kinderen vanaf 9 jaar.

Investering
Op aanvraag.

Aanpak ‘De matrixmethode’

Meer informatie

Doel
Aanleren van een eigen strategie voor het oplossen van problemen die voor de leerling beter, makkelijker en sneller werkt.

Resultaat
Een persoonlijke, effectieve en praktische oplossing voor de meest uiteenlopende problemen, zoals leerproblemen (b.v. dyslexie), angsten, werkhoudingproblemen, concentratieproblemen.

Werkwijze
In een aantal bijeenkomsten stemt de matrixcoach af op de beleving van de leerling door neutraal en zonder oordeel in zijn/haar belevingswereld te stappen. Door open vragen te stellen, wordt de interne strategie blootgelegd. Het patroon dat niet (meer) werkt, wordt gewist of doorbroken door het meest bepalende detail in de ervaring op te zoeken en te veranderen. Daarna kan de leerling een nieuwe strategie gaan ontwikkelen, die ervoor zorgt dat de informatie altijd beschikbaar is. Voor jonge kinderen is het belangrijk dat een ouder/opvoeder tijdens de sessie aanwezig is. De MatriX methode is bedoeld voor leerlingen vanaf 6 jaar.

Investering
Op aanvraag.

Training ‘Een goede start in de brugklas’

Meer informatie

Doel
De overgang van PO naar VO voor leerlingen met gedrags-, psychiatrische en/of sociaal-emotionele problematiek soepel(er) te laten verlopen.

Resultaat
De overgang PO-VO verloopt vloeiend(er).

Werkwijze
Eén van onze ambulant begeleiders bereidt de leerling voor op de overgang PO-VO tijdens een aantal bijeenkomsten vóór de daadwerkelijke start in de brugklas. Dit gebeurt door praktische voorbereiding en gesprekken over onder andere planning, huiswerk, verkenning van de nieuwe omgeving en eventueel een bezoek aan de VO-school.

Investering
Op aanvraag.

Training ‘Ik leer anders’

Meer informatie

Doel
Beelddenkende leerlingen leren door middel van de methode ‘Ik leer anders’ woorden om te zetten in beelden. Zij leren vervolgens deze methode zelfstandig toe te passen op de lesstof, die hen dagelijks op school wordt aangeboden.

Resultaat
De leerprestaties verbeteren, doordat leerlingen een leerstrategie aanleren die tegemoet komt aan en/of passend is bij hun leerstijl.

Werkwijze
Eén van onze ambulant begeleiders begeleidt de leerling en de leerkracht bij het aanleren van de methodiek.

Investering
Op aanvraag.

Training ‘Je angst de baas’

Meer informatie

Doel
Leerlingen leren omgaan met angstgevoelens met behulp van cognitieve gedragstherapie.

Resultaat
Leerlingen kunnen een relatie leggen tussen gedachten en gevoelens, probleemoplossend denken, negatieve gedachten opsporen en gebruik maken van helpende gedachten.

Werkwijze
De training wordt door één van onze gedragswetenschappers gegeven en bestaat uit 8 sessies van een uur in een kleine groep. De training is bedoeld voor leerlingen vanaf 9 jaar.

Investering
Op aanvraag.

Training ‘Pak aan’

Meer informatie

Doel
Leerlingen leren omgaan met depressieve gevoelens en gedachten met behulp van cognitieve gedragstherapie.

Resultaat
Leerlingen kunnen hun gevoelens herkennen, benoemen en differentiëren, zichzelf ‘opkikkeren’, probleemoplossend denken, negatieve gedachten opsporen en gebruik maken van helpende gedachten.

Werkwijze
De training wordt door één van onze gedragswetenschappers gegeven en bestaat uit 8 sessies van een uur en 2 herhalende booster-sessies in een kleine groep. De training is bedoeld voor leerlingen vanaf 8 jaar.

Investering
Op aanvraag.

Training ‘Plezier op school’

Meer informatie

Doel
Een goede start in het voortgezet onderwijs zodat bij leerlingen het plezier op school en in de omgang met anderen wordt vergroot.

Resultaat
Leerlingen voelen zich sterker en meer competent in de omgang met anderen.

Werkwijze
Een kortdurende preventieve interventie die bestaat uit een ouderbijeenkomst, 3 trainingsdagen in de laatste week van de zomervakantie en een terugkommiddag. De training wordt gegeven door onze gedragswetenschappers en aan maximaal 8 leerlingen per groep. De training vindt plaats in de laatste week van de zomervakantie en is bedoeld voor leerlingen van groep 8 die de overstap maken naar het voortgezet onderwijs.

Investering
€295,- per leerling.

Training ‘Sociale vaardigheden’

Meer informatie

Doel
Leerlingen in een veilige setting, in kleine stapjes, leren beter te reageren op voor hen moeilijke sociale situaties.

Resultaat
Leerlingen hebben vaardigheden aangeleerd waardoor zij probleemsituaties beter tegemoet kunnen treden.

Werkwijze
De training wordt door één van onze ambulant begeleiders gegeven en bestaat uit 6 sessies van een uur en 2 herhalende booster-sessies in een kleine groep. De training kan zowel in de onder-, midden- als bovenbouw aangeboden worden.

Investering
Op aanvraag.

Training ‘Versterken van het zelfbeeld’ (Comet)

Meer informatie

Doel
Ontwikkelen van een positiever zelfbeeld om meer zelfvertrouwen te krijgen zodat leerlingen (die te vaak slecht of negatief over zichzelf denken) positiever naar zichzelf en de wereld om hen heen kunnen kijken.

Resultaat
De leerling weet meer positieve herinneringen en gevoelens op te roepen en deze in te zetten op momenten dat hij/zij zich onzeker voelt.

Werkwijze
De training wordt door één van onze gedragswetenschappers of ambulant begeleiders gegeven en bestaat uit 7 sessies van een uur. Aan de hand van een werkboek wordt gewerkt aan het zelfbeeld. De training wordt individueel gegeven aan leerlingen vanaf 8 jaar die een negatief zelfbeeld hebben en/of waarbij sprake is van een angst-, stemmings- en/of gedragsstoornis.

Investering
Op aanvraag.

Training ‘Zelfcontrole’

Meer informatie

Doel
Het verminderen van heftige gevoelens en ongewenst gedrag bij leerlingen en daarmee het verminderen of voorkomen van straf. De leerkracht weet op een gewenste manier in te spelen op het gedrag van de leerling.

Resultaat
Leerlingen leren (nieuwe) cognitieve en sociale vaardigheden, zelfcontrole en emotieregulatie door instructie, demonstratie, rollenspel en toepassing op school. De leerkracht kan de leerling motiveren, steunen en begeleiden bij het ontwikkelen van positief gedrag.

Werkwijze
De training wordt aangeboden in combinatie met een leerkrachttraining, wordt geleid door één van onze gedragswetenschappers en kan individueel of in een kleine groep van 4 tot 6 leerlingen gegeven worden. Allereerst vindt er een startgesprek plaats waarin de leerdoelen zullen worden vastgesteld. Hierna volgen 9 sessies van een uur.
De training is geschikt voor leerlingen uit groep 5 tot en met groep 8.

Investering
Op aanvraag.

Training ‘Beter bij de les’

Meer informatie

Volledige training ‘Beter bij de les’, een training in executieve functies en leerstrategieën.

Doel

 • Vergroten van het inzicht in het leergedrag en het uitbreiden van de werkgeheugencapaciteit.
 • Vergroten van het inzicht van de leerkracht ten aanzien van werkhoudingsproblemen door zwakke executieve functies.

Resultaat
Voor de leerling

 • Beter gebruik van het werkgeheugen > beter kunnen volgen van instructies en het beter kunnen bewerken en opslaan van informatie.
 • Inzicht in eigen denkstrategieën, sterktes en zwaktes.
 • Toepassen van handelingsadviezen in verschillende situaties.

Voor de leerkracht

 • Meer kennis over het effect van het werkgeheugen op schoolse vaardigheden en (leer)gedrag.
 • Herkennen van werkgeheugenfouten.

Werkwijze
Allereerst wordt de BRIEF (vragenlijst voor executieve functies) door de leerkracht en ouders ingevuld. Hierna volgen 6-8 aaneengesloten weken waarbij er 3 tot 4 keer per week getraind wordt (25 sessies in totaal). Tussendoor zijn er +/- 3 gesprekken met de ouders en de leerkracht. Als laatste is er een evaluatiegesprek met alle betrokkenen en worden de resultaten op de BRIEF (nameting) vergeleken met de resultaten van de voormeting.
De training is geschikt voor leerlingen van 8-12 jaar.

Investering
55 uur.

Supervisie bij de training ‘Beter bij de les’, een training in executieve functies en leerstrategieën.

Doel

 • Coachen van de Beter Bij de Les trainer.
 • In kaart brengen van de executieve functies van de beoogde trainingskandidaat.

Resultaat
Voor de leerling

 • Beter gebruik van het werkgeheugen > beter kunnen volgen van instructies en het beter kunnen bewerken en opslaan van informatie.
 • Inzicht in eigen denkstrategieën, sterktes en zwaktes.
 • Toepassen van handelingsadviezen in verschillende situaties.

Voor de leerkracht

 • Meer kennis over het effect van het werkgeheugen op schoolse vaardigheden en (leer)gedrag.
 • Herkennen van werkgeheugenfouten.

Voor de trainer

 • Begeleiding en coaching bij het gehele trainingstraject, verheldering van onduidelijkheden en klankbord, zodat men uiteindelijk de training zelf kan geven.

Werkwijze
De training vindt in een periode van 6-8 aaneengesloten weken (3-4 keer per week) plaats. De getrainde gedragswetenschapper is aanwezig bij de gesprekken tussen ouders en school, coacht de Beter bij de les trainer middels wekelijks overleg/contact en verzorgt de scoring van de BRIEF.

Investering
14 uur.

Training ‘Tools4school’

Meer informatie

Doel

 • Vermindering van de cognitieve en sociale vaardigheidstekorten.
 • Versterking van beschermende factoren.
 • Versterking van monitoring door ouders.
 • Versterking van probleemoplossende vaardigheden.
 • Versterking van de relatie tussen de leerling en het schoolpersoneel.

Resultaat
Voor de leerling

 • Vermindering van cognitieve en/of sociale vaardigheidstekorten die een rol spelen bij de schoolproblematiek. Het leren van de desbetreffende vaardigheden zal leiden tot vermindering van het risico op schooluitval. Denk aan: herkennen van signalen die wijzen op een conflict met een autoriteit, weerstand bieden aan vrienden, rustig reageren op feedback e.d.
 • Versterking van affectieve en relationele vaardigheden (interpersoonlijke vaardigheden) en vaardigheden op het gebied van zelfbewustzijn en zelfsturing (intrapersoonlijke vaardigheden).

Voor de leerkracht/school

 • Leerkrachten zijn getraind in positieve gedragsbeïnvloeding en passen dit ook toe in de klas.
 • De resultaten van “Welk gedrag mag”, worden aangegrepen om leerlinggedrag meer planmatig te beïnvloeden.

Werkwijze
De training bestaat uit een intake gesprek, waarbij ouders gevraagd worden twee vragenlijsten in te vullen. Daarna volgt een workshop voor leerkrachten. Er zijn 10 individuele bijeenkomsten van 1,5 uur en 4 ouderbijeenkomsten. Als laatste volgt een evaluatie gesprek.
De training is geschikt voor groep 7 en 8 en leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

Investering
55 uur.

Training ‘Vriendenprogramma’

Meer informatie

Doel
Het VRIENDEN programma is een preventie- en behandelprogramma van angst- en depressieve klachten bij kinderen en jongeren van 7 t/m 16 jaar. Voor kinderen van 4-7 jaar is er een apart programma ontwikkeld: Fijn, VRIENDEN!

Resultaat
Tijdens de training wordt gewerkt aan onderstaande punten:

 • Leren omgaan met moeilijke situaties
 • Het herkennen van lichamelijke angstequivalenten
 • Ontspanningsoefeningen
 • Positief denken
 • Probleem oplossen
 • Emotionele weerstand vergroten
 • Leren gebruik maken van sociale steun
 • Conflict oplossen

Werkwijze
Allereerst is er een intake, waarna 10 wekelijkse bijeenkomsten volgen van 45 tot 60 minuten. Daarna volgt het nagesprek.
Wanneer nodig of gewenst kunnen ouderbijeenkomsten en terugkombijeenkomsten aangeboden worden. Deze worden apart in rekening gebracht.

Investering
22 uur.

Training ‘Rots en water’

Meer informatie

Doel
Positieve invloed uitoefenen op de manier waarop leerlingen met elkaar omgaan. Met de bouwstenen zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen als basis, wordt gewerkt aan de thema’s veiligheid, assertiviteit en communicatie.

Resultaat
Leerlingen voelen zich sterker en meer competent in de omgang met anderen. Leerlingen zijn beter in staat te reflecteren op zichzelf, hebben meer zelfvertrouwen en hebben een betere controle over hun gedrag en emoties.

Werkwijze
Een van onze ambulant begeleiders verzorgt de training, bestaande uit 8 sessies van een uur. De training kan in kleine groep, maximaal 10 leerlingen, of voor een basisschoolgroep worden gegeven. De training kan tevens op individueel niveau gegeven worden.

Investering
Voor de individuele training: prijs op aanvraag.
Voor de groepstraining met max. 20 leerlingen: €1500,-.